fmrpoNa osnovu člana 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ  
za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću    
 

IMG 1017Usora, 31.03.2017. godine, požar koji je buknuo u mjestu Stanovi (RS) se tijekom jučerašnjeg dana proširio i na područje općine Usora u rejonu „Bandera“ Omanjska. Pripadnici Civilne zaštite općine Usora su u suradnji sa djelatnicima Policijske postaje Usora izašli na teren, pozvali pripadnike PVJ Doboj čiji su pripadnici oko 16 h izašli na teren, te uz pomoć mještana, uvečer oko 21.30 minuta požar stavili pod kontrolu.

 
Anketa o radnoj snazi 2017.
PDF Print E-mail

altObavještavamo stanovništvo na području općine Usora da će Federalni zavod za statistiku u periodu od 10. do 23. travnja tekuće godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH provesti Anketu o radnoj snazi. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

 

taxiPovjerenstvo za provođenje javnog poziva za pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza općine Usora za raspored taksi vozila na taksi stajališta za 2017. godinu, na temelju članka 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 1/17) utvrđuje

PRELIMINARNU RANG LISTU
rasporeda taksi vozila za svako taksi stajališno mjesto iz javnog poziva za 2017. godinu
 

1Nakon prve faze realizacije izrade Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja i izvršene analize i sinteze rezultata dosadašnjih geoloških i hidrogeoloških istraživanja u užoj i široj zoni makro lokacije istražnog prostora,na bazi dosegnute razine spoznaja o litološkostratigrafskoj i strukturno-tektonskoj građi stijenskog masiva u užoj i široj zoni lokaliteta istražnog prostora definirane su 3 (tri) pozicije mikro lokacije zone istražnog prostora. Prva istražna mikrolokacija nalazi se u Žabljaku na pravcu ambulanta-tržnica, druga na lokalitetu ‘Lugovi’ desno od lokalne ceste i treća u Ularicama kod nogometnog stadiona.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 74