img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XI. (jedanaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 10.11.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa desete redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
2.Vijećnička pitanja;
3.Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana dijela naseljenog mjesta Žabljak za razdoblje od 15 godina (2013.-2028. godina);
4.Obraćanje načelnika
5.Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra;
6.Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa;
7.Prijedlog Odluke o organizaciji općinskog organa uprave Općine Usora;
8.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravila Javne predškolske ustanove Ivančica Usora;
9.a)Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini troškova boravka djece u JPU Ivančica Usora;
b)Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o formiranje cijena usluga u JPU Ivančica Usora;
         c)Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o koeficijentima i platnim razredima u JPU Ivančica Usora;  
10.Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu; 
11.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Usora“ d.o.o. Sivša;
12.Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017. godine;
13.Nacrt Proračuna Općine Usora za 2018. godinu;
14.Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2018. godinu;
15.Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u Općinskom organu uprave Općine Usora;
16.Prijedlog Odluke o naknadama o prijevozu na posao i s posla u Općinskom organu uprave Općine Usora;
    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala
 Share |