img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

V (petu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 31.03.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa četvrte redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2. Vijećnička pitanja;

3. Obraćanje načelnika

4. Prijedlog Odluke o davanju nekretnine na korištenje JKP „Usora“ d.o.o. Sivša;

5. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina;

6. Prijedlog Odluke o obrazovanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Usora;

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu;

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne predškolske ustanove Dječiji vrtić Usora;

9. Prijedlog Odluke o davanju vodovoda Ularice –Bejići-Makljenovac na trajno upravljanje i korištenje Javnom komunalnom poduzeću „Usora“ d.o.o. Sivša;

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o tehničkim uvjetima i načelima za priključak kanalizacijske mreže u MZ Žabljak na primarni kolektor B1;

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa učenika u I razred Mješovite srednje škole „Stjepana „Radića“ Žabljak;

12. Razmatranje prigovora na Rješenje o imenovanju jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora;

13. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju na području Općine Usora;

14. Informacija o zahtjevu za isplatu potraživanja Udruženja za rane u BIH;

    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala
 Share |