img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

IV (četvrtu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 24.02.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa treće redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika

4.Informacija o stanju u oblasti rada, zaposlenosti i nezaposlenosti na kraju 2016. godine u Općini Usora;

5.Prijedlog Odluke o odobravanju relokacije stambenih objekata na području Općine Usora

6.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za Klubove vijećnika političkih stranaka za 2017. godinu;

7.a)Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 29.11.2016. do 14.02.2017. godine;

b)Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina i naslijeđene ili na poklon primljene imovine;

8.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenskog člana Općinskog izbornog povjerenstva;

      b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Općine Usora

9.Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Usora za 2016. godinu;

10.Informacija o stanju u oblasti komunalne inspekcije na području Općine Usora za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;

11.Prijedlog Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Strategije integriranog lokalnog razvoja Općine Usora za razdoblje 2014.-2020. godina;

12.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za Općinu Usora;

13.Nacrt Statuta Općine Usora;


    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo SuvalaShare |