img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

III (treću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 27.01.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Polaganje svečane prisege Igora Šimić, vijećnika u Općinskom vijeću Općine Usora;

2.Usvajanje Zapisnika sa druge redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

3.Vijećnička pitanja;

4.Obraćanje načelnika

5.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2017. godinu;

6.Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2017. godinu;

7.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2017. godinu;

8.Prijedlog Odluke o dodjeli novčane pomoći porodiljama sa područja Općine Usora;

9.Prijedlozi Rješenja o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;

10.Informacija o radu Općinskog rada vijeća Usora za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;

11.Informacija o Programu rada Općinskog načelnika za 2017. godinu.


    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo SuvalaShare |