img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

II (drugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 16.12.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika

4.Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 30.09.2016. godine;

5.Nacrt Proračuna Općine Usora za 2017. godinu;

6.Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2017. godinu;

7.Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Usora za period siječanj-ožujak 2017. godine;

8.Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora;

9.Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period od 28.06.2016. godine do 24.11.2016. godine;

10.Prijedlog Rješenja o preuzimanju bunareva na lokaciji „Lugovi“ i davanje na korištenje Javnom komunalnom poduzeću „Usora“ d.o.o.;

11.Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu;

12.Prijedlog odluke o formiranju kolegija Općinskog vijeća Usora saziva 2016.-2020.


    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo SuvalaShare |