Radni posjet Načelnika općine Doboj Jug
PDF Print E-mail

IMG 2419Usora, 01.06.2017. – U radnom posjetu kod Općinskog načelnika Zvonimira Anđelića bio je Općinski Načelnik općine Doboj Jug g. Mirnes Tukić sa pomoćnikom Edinom Hadžić. Sastanku  je nazočio i Anto Bonić pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije.

   

     

    

Tema sastanka je bila dogovor o narednim koracima dvije Općine vezano za regulaciju korita rijeke Usora u rejonu Makljenovca i Matuzića, izmjena Glavnog projekta uređenja korita rijeke Usora u smislu promjene projektnog rješenja, tako da se umjesto zaštitnog nasipa pored Stadiona „Plaža“ u Makljenovcu Elaboratom utvrdi kao projektno rješenje A-B potporni zid, a u Matuzićima riječ je o promjeni trase zaštitnog nasipa.

Ove aktivnosti provode se kao priprema za implementaciju rebalansom Plana i financijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo predviđenih 500.000,00 KM, koje će se implementirati u ovom dijelu vodotoka rijeke Usora. S tim u svezi planira se sporazumom između ove dvije općine definirati zajednički nastup ove dvije općine  prema nadležnim organima Zeničko-dobojske županije kod dobivanja potrebnih dozvola, kao i prema federalnim tijelima vezano za rješavanje imovinskopravnih odnosa.

   

    

Share |