JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2016. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom Print

fond osobe_sa_invaliditetomJAVNI POZIV

za dodjelu novčanog stimulansa u 2016. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

    

      

      

      

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond) u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje, samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodijeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi sa invaliditetom je 7.000,00 KM a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 15.750,00 KM u zavisnosti od pojedinačnih kriterija.

Pravo na novčani stimulans mogu ostvariti:

a) Pravno i drugo lice koje kao poslodavac zapošljava osobu sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobu sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama);

b) Osobe sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobe s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobe sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) koje pokrenu samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje u cilju samozapošljavanja pod uslovom da dokažu da su izvršili registraciju odgovarajućeg oblika samostalne ili poljoprivredne djelatnosti u periodu nakon zaključenja posljednjeg okončanog javnog poziva Fonda zadodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno nakon 20.11.2015. godine;

  

Popunjen obrazac zahtjeva  sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH

sa naznakom „Javni poziv 2016. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 11.05.2016. godine, a biće objavljen u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: fprzoi.bawww.fond.ba

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

    

Tekst Javnog poziva

Prijavni obrasci

    

Share |