Ponovni Javni oglas za Izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Usora Print

javnioglasPONOVNI JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA USORA

    

     

     

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća zdravstvene ustanove čiji je osnivač općina Usora

1. Javna ustanova "Dom zdravlja" Usora

- Predsjednik Upravnog vijeća - 1 (jedan član) iz reda predstavnika osnivača

- Član Upravnog vijeća - 1 (jedan član) iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva

- Član Upravnog vijeća - 1 (jedan član) iz reda stručnih djelatnika zdravstvene ustanove

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili poštom, preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za izbor predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Usora, Općina  Usora, Sivša bb, 74230 Usora.

sa naznakom: Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Usora - NE OTVARATI -

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479. 

 

Tekst Javnog oglasa

   

Share |