Ponovljeni Javni poziv za odobravanje kredita za rješavanje stambenog problema mladih Print

homeKomisija za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i za izradu uslova i kriterija za odobravanje kredita, uz prethodnu saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona raspisuje, ponovni

J A V N I  P O Z I V

ZA ODOBRAVANJE KREDITA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA MLADIH

     

Predmet Javnog poziva su opći i posebni uslovi, odnosno kriteriji za odobravanje kredita, te dokumentacija koju je potrebno dostaviti kao dokaze o ispunjavanju tih uslova za prikupljanje zahtjeva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih.

     

Opći uslovi koje podnosilac zahtjeva za dodjelu kredita mora ispunjavati su:

  • Novčani kredit može se odobriti za izgradnju, kupovinu stana ili porodične kuće;
  • Starosna dob do navršenih 35 godina starosti u godini u kojoj se podnosi zahtjev;
  • Da nema riješeno stambeno pitanje, odnosno da on ili član njegovog porodičnog domaćinstva nije vlasnik stana ili porodične kuće na području Bosne i Hercegovine;
  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  • Da ima prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 24 mjeseca neprekidno prije podnošenja zahtjeva;
  • Da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
Zahtjev za odobravanje kredita se podnosi poslovnoj banci sa kojom je Vlada Zeničko-dobojskog kantona sklopila ugovor, na adresu: INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA TRG BOSNE I HERCEGOVINE BR. 1, 72000 ZENICA.
    
Javni poziv ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih novina.
     
     
     
Share |