fmrpoNa temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15,) federalni  ministar rada i socijalne politike , objavljuje 

   

JAVNI POZIV
za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u
Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine
po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

     

Predmet natječaja

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u svrhu financiranja/ sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na: 

1. Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija;

2. Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa);

3. Rad javnih kuhinja i

4. Organiziranje akcija dragovoljnog darivanja krvi, odnosno promoviranje dragovoljnog davalaštva krvi.

    

Sredstva se usmjeravaju za financiranje projekata i programa koje predlažu udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, osnovane u skladu s važećim propisima o udruženjima i fondacijama, na temelju općih i posebnih kriterija.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 21 dan od dana objave javnog natječaja (29. 01. 2016. godine).

Prijavni obrazac


Share |