fmrpoNa temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15,) federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje 

   

JAVNI NATJEČAJ

 za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

     

Predmet natječaja

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u svrhu financiranja/ sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na: 

  1. Promoviranja tehničke kulture i
  2. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.
    

Korisnici sredstava

Korisnici sredstava od igara na sreću za financiranje programa i projekata mogu biti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 21 dan od dana objave javnog natječaja (29. 01. 2016. godine).

   


Share |