javnioglasNa temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH», broj 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015) i članka  4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 01.04.2015. godine i pristiglih ponuda, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 02.04.2015. godine  r a s p i s u j e:

JAVNE OGLASE
za kupovinu nekretnina/zemljišta

     

Raspisuju se sljedeći Javni oglasi za kupovinu nekretnina/zemljišta:

1. Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - vlasnik Andrija Rajkovača

2. Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - vlasnik Jelušić Kata

3. Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - vlasnik Jozić Ivan

4. Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - vlasnik Sadiković Smajil

    

Oglasi ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.

    

    

Share |