Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBIH" br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova ("Sl. novine FBIH" br. 17/14), te odluke Općinskog vijeća Općine Usora o uvjetima i načinu prodaje nekretnine, br. 01-05-108/15 od 20.04.2015. godine Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:

J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Usora

Predmet ovog natječaja je nekretnina označena kao:

  • kč. broj: 2052 zvana "Lug", u naravi njiva 5. klase, površine 3.216,00 m², upisana u   posjedovni list broj: 1426 k.o. Omanjska, kao posjed Općine Usora, sa udjelom 1/1, koja po starom premjeru odgovara k.č.broj: 611/51 zvana “Lug”, u naravi livada, površine 3.216,00 m², upisana u zemljoknjižni uložak broj: 453 k.o. Omanjska, kao vlasništvo Općine Usora sa dijelom 1/1.

Početna cijena za naznačenu nekretninu iznosi 1,00 KM po m².

Rok za dostavljanje prijave je : 11.05.2015. godine.

   

Kompletan tekst Javnog Natječaja

   

Share |