IMG 0530
     
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA USORA
      
      
      
      

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog vijeća zdravstvene ustanove čiji je osnivač Općina Usora:

    
1. Javna ustanova "Dom zdravlja" Usora

- Član Upravnog vijeća - 1 (jedan) iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva

Javni oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", Dnevnom listu Mostar, Radio postaji Usora, web stranici općine Usora i Oglasnoj ploči općine Usora. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

    
Prljave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili poštom, preporučeno na adresu:    

Povjerenstvo za izbor člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Usora
Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora


sa naznakom:
Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje člana
Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Usora
- NE OTVARATI -
   

Tekst Javnog oglasa

Share |