JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
PDF Print E-mail
usora opcinaNa temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik općine Usora” broj 2/08), Odluke o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara broj: 02-34-55/17 od 11.04.2017. godine, Povjerenstvo za rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora imenovano Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-34-55-1/17 od 11.04.2017. godine raspisuje: 
JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora

    

Raspisuje se Javni oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora postupkom neposredne pogodbe – licitaciji za prodaju sljedećih sredstava u vlasništvu općine Usora. 

PODACI O PREDMETU PRODAJE

Predmeti prodaje su navedeni u tekstu Javnog oglasa koji možete pogledati OVDJE.  

KAPARA (depozit)

Kapara (depozit) za sudjelovanje u postupku nadmetanja – licitacije iznosi 10% od početne cijene.

Sudionici u nadmetanju – licitaciji su dužni uz prijavu za sudjelovanje na nadmetanju – licitaciji, dostaviti dokaz o izvršenoj uplati kapare (depozita) na gotovinsko-bezgotovinski račun Općine Usora broj 1542602003034757, otvoren kod INTESSA SAN PAOLO BANKE BiH, Poslovnica Jelah. 

UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe. 

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog nadmetanja – licitacije je najveća ponuđena cijena. 

DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u općinskoj Sali, u zgradi općinske uprave općine Usora, u petak, 02. lipnja 2017.godine, sa početkom u 14:00 sati. 

Javnom nadmetanju – licitaciji je dužan da nazoči podnositelj prijave ili osoba koja ima punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja – licitacije.  

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje – licitaciju je do petka 02. lipnja  2017.godine u 13:30 sati, na protokolu općine Usora, .

Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol općine Usora, sa naznakom:

 OPĆINA USORA 
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja- licitacije 
„ne otvaraj“

Na poleđini kuverte obvezno je naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.

Sve dodatne informacije u svezi sa predmetom javnog nadmetanja – licitaciji mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije, Općina Usora, Sivša bb, svakim radnim danom, u vremenu od 8 do 12 sati ili na broj telefona 032-895-479, od dana objavljivanja javnog oglasa pa do dana i roka za dostavljanje prijava.

 

                                                                                             

 

 

Share |