jpP O N O V L J E N I  J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Usora“ d.o.o. Sivša

    

    

     

     

    

Objavljuje se Ponovljeni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom komunalnom poduzeću „Usora“ d.o.o. Sivša i to  

     - Predsjednik Nadzornog odbora _______________________________________________ 1 (jedan)  

     - Član Nadzornog odbora   ________________________________________________________2 (dva)

 

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora  je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanju u skladu sa zakonom.

    

 Rok za podnošenje prijave je 22.05.2017. godine.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

 

 Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili poštom, preporučeno na adresu:

 

 OPĆINA USORA 

Povjerenstvo za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora 

 Javnog komunalnog poduzeća „USORA“ d.o.o. Sivša 

Sivša bb, 74230 Usora  

sa naznakom: 

Prijava na Ponovljeni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora 

 Javnog komunalnog poduzeća „USORA“ d.o.o. Sivša 

– NE OTVARATI-

      

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479.

Napomena: U tekstu javnog oglasa potkrala je se 'tehnučka greška' u točki 5. Općih uvjeta, gdje je navedeno: "da nije osuđivan za kazneno djelo privredni prijestup, nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru zdravstvene ustave". Umjesto toga treba da bude "5. da nije osuđivan za kazneno djelo privredni prijestup, nespojivo sa dužnošću u nadzornom odboru komunalnog poduzeća".

Budući da je riječ o očitoj tehničkoj greški i da se ovaj uvjet dokazuje izjavom kandidata, neće se vršiti izmjena su 'Službenim novinama FBiH' već kandidati trebaju dati izjavu o nepostojanju smetnji, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo privrednog prijestupa, nespojivog sa dužnošću u nadzornom odboru komunalnog poduzeća". 

Tekst Javnog oglasa

    

     


Share |