skica
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora
   
 

    

   
   


    
     

Predmet ovog natječaja su nekretnine koje se nalaze u obuhvatu Poduzetničke zone Žabljak, općina Usora, radi izgradnje objekata poslovno-proizvodne namjene, na način i pod uvjetima utvrđenim u Odluci o utvrđivanju namjene zemljišta i utemeljenju Poduzetničke zone Žabljak («Službeni glasnik Općine Usora», broj: 03/08 i 9/14) označene kao:

- k.č broj 40/11,  zvana ''deponija'', Livada 5. klase, P=7.786,00 m2, upisana u PL    broj 54, KO Tešanjka.

- k.č broj 40/16,  zvana ''deponija'',  Livada 5. klase,P=4.322,00 m2, upisana u PL   broj 54, KO Tešanjka i

- k.č broj 294/1,  zvana ''polje'', ostalo nepolodno zemljište P=3.930,00 m2, upisana   u PL broj 54 KO Tešanjka.

    

Prijava se predaje u zatvorenoj kuverti, osobno ili poštom na adresu:

 OPĆINA USORA
Sivša b.b., 74230 Usora
 Povjerenstvo za provođenje licitacije radi prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Usora
 
sa naznakom:
 
«Prijava na javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. broj_____, u vlasništvu Općine Usora» 
uz napomenom ''NE OTVARATI''
   
    
Zadnji dan dostavljanja prijave je 05.05.2017. godine do 16:00 sati.
    

Javno otvaranje pristiglih ponuda i postupak licitacije će se održati u sali općinskog vijeća Općine Usora,  dana 08.05.2017.godine sa slijedećim rasporedom za: 

- k.č broj 40/11,  zvana ''deponija'', Livada 5. klase, P=7.786,00 m2, upisana u PL broj 54, KO Tešanjka  u 14:00 sati.

- k.č broj 40/16,  zvana ''deponija'',  Livada 5. klase,P=4.322,00 m2, upisana u PL broj 54, KO Tešanjka  u 14:30 sati.

- k.č broj 294/1,  zvana ''polje'', ostalo nepolodno zemljište P=3.930,00 m2, upisana u PL broj 54 KO Tešanjka u 15:00 sati.

   

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko - tehničkim uvjetima izgradnje objekta na predmetnoj parceli mogu se dobiti u Službi za geodetke poslove, katastar nekretnina, imovinsko – pravne poslove i urbanizam Općine Usore, svakim radnim danom od 8,00 do16,00 sati ili na broj telefona 032/893-479 od dana objavljivanja javnog natječaja do isteka  roka za dostavljanje ponuda.
   
   
    
    
   
Share |