jpJAVNI OGLAS

za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora

     

     

     

 

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora. Člana Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Općinsko vijeće Usora na razdoblje od sedam godina a mandat mu počinje teći od dana dobivanja suglasnosti od strane Središnjeg izbornog povjerenstva BIH na odluku o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva. 

Prijave na Javni oglas se podnose u roku od (8) osam dana odnosno od 29.12.2016. godine do 05.01.2017. godine

Pismene prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom: 

Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora       

-ne otvaraj- 

na slijedeću adresu: 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Usora 

Sivša bb, 74230 Usora

Tekst Javnog oglasa

    

     Share |