radio-vertNa temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08 i 22/09), članka 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 12/03 i 34/03) i članka 26. Statuta JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj:1/15) Nadzorni odbor JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora na redovitoj sjednici, održanoj 02.11.2016. godine raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja JP “Radio Usora” d.o.o. – 1 (jedan) izvršitelj na
određeno vrijeme, mandatno razdoblje 4 (četiri) godine

   

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

       

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu:

    
NADZORNI ODBOR JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora, (Protokol općine Usora), ulica Sivša bb, 74230 Usora,

sa naznakom:

«PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA RAVNATELJA JP „RADIO USORA“ d.o.o.
USORA – NE OTVARAJ».

     

Natječaj je objavljen 03.11.2016. godine i ostaje otvoren 15 dana tj. do 18.11.2016. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

    


Share |