Revizija korisnika dječijeg dodatka
PDF Print E-mail

djecijidodatakSukladno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj:13/07, 13/11 3/15 i 2/16) i Instrukcije o provođenju postupka revizije rješenja o priznavanju prava na dodatak na djecu broj:09-35-18574/15 od 13.10.2015 godine, Općinski prvostupanjski organ je obvezan na početku svake školske godine provesti postupak revizije svih korisnika dječijeg dodatka.

 

S ciljem provođenja postupka revizije a radi utvrđivanja pravilnog činjeničnog stanja utvrđeni su dokazi koje korisnici moraju dostaviti pravostupanjskom organu.

Sukladno naprijed navedenom svi korisnici prava na dječiji dodatak su obvezni da Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora dostave sljedeću dokumentaciju:

  • Dokaze o primanjima za sve punoljetne članove obitelji (Uvjerenje o plaći i drugim primanjima iz radnog odnosa, ili Uvjerenje o  starosnoj, invalidskoj i porodičnoj penziji, ili uvjerenje sa biro-a, ili ovjerena kopija zdravstvene knjižice),
  • Uvjerenje o redovitom školovanju za djecu koja pohađaju školu i studente;
  • Kopije osobne iskaznice i uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za roditelje djece.

 

Navedenu dokumentaciju korisnici su obvezni dostaviti do 30.09. 2017. godine.

    

Share |