fond za_zastitu_okolisaUpravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora, na svojoj 35. sjednici održanoj dana 12.10.2012. godine na temelju provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2012. godinu („Službene novine FBiH“, broj: 57/12 od dana 04.07.2012. godine donosi:

O D L U K U

o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog
Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša ostvaruju sljedeća 104 aplikanata:

LOT 1. Sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti sredstvima prikupljenim od općih i posebnih vodnih naknada, a koje obuhvata:

1.1. Programe, projekte i slične aktivnosti iz oblasti zaštite voda koji su od značaja za Federaciju BiH, a obuhvataju projekte kanalizacionih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda urbanih područja - općinski/gradski centri, odnosno regionalni sistemi, ostvarilo je 18 aplikanta u ukupnom iznosu od 8.322.000,00 KM: (među kojima je i)

17. Općina Usora, za projekat: „Kanalizacija Žabljak“ sa iznosom do 100.000,00 KM

1.2. Programe, projekte i slične aktivnosti iz oblasti zaštite voda, koje se odnose na: zaštitu izvorišta – vodozaštitne zone (koji podrazumijevaju izradu elaborata, provođenje mjera zaštite na mjestima gdje su elaborati urađeni i donesena odluka o zaštiti izvorišta), održivo upravljanje otpadnim vodama, podsticanje održivog korištenja voda, monitoring kvaliteta voda i slične aktivnosti koje su u skladu sa Poglavljem 6. Zakona o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, broj:70/06), ostvario je 62 aplikant u ukupnom iznosu 7.730.000,00 KM: (među kojima je i)

48. Općina Doboj Jug, za projekat: „Studija izvodljivosti idejni projekat za Projekat izgradnje centralnog uređaja prečistača tri općine Doboj Jug, Usora i Tešanj“ sa iznosom do 80.000,00 KM.

Računajući i odobrena sredstva općini Usora od ovoga Fonda, po zaključenom ugovoru od 13.04.2012. godine  u iznosu od 40.000,00 KM, za izradu projektne dokumentacije, stvorene su pretpostavke, zajedno sa sredstvima na koja će se još aplicirati kod drugih izvora financiranja, te računajući i kreditno zaduženje Općine i proračunska sredstva, da se na planski i sveobuhvatan način pristupi rješavanju pitanja prikupljanja i tretmana otpadnih voda, koje posebice u ravničarskim dijelovima općine narušavaju kvalitet življenja i zagađuju podzemne vode (izvorišta pitke vode), poljoprivredno zemljište i zrak. 

Projekt prikupljanja i tretman otpadnih voda je višegodišnji projekat za čiju realizaciju će biti potrebna za naše prilike znatna (milijunska) sredstva, tako da će se morati stvoriti pretpostavke (studije i projekti) za mogućnost apliciranja kako kod domaćih, tako i međunarodnih izvora koji podržavaju projekte u oblasti ekologije.


Vezane vijesti: Potpisan Sporazum o izgradnji centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda općina Tešanj, Doboj Jug i Usora

                      Potpisan Sporazum za izgradnju središnjeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Tešnju, Usori i Doboj Jugu 

Share |