ismar 4.9.2012U kontekstu realizacije projekta "Prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj", Doc.dr. Ismar Alagić, Savjetnik općinskog načelnika za pristup EU-fondovima i Vođa projekta u općini Tešanj, u pratnji Fuada Mešića, izvršnog direktora za finansije u JP RAD je obavio sastanak u Općini Usora sa Antom Bonićem, vođom projekta u općini Usora i Ivanom Katićem, predstavnikom općine Usora.

Tema sastanka je bilo usaglašavanje mogućnosti priključka kanalizacionih kolektora sa područja općine Usora na glavni primarni kanalizacioni kolektor  koji povezuje područja općine Tešanj skoncentrisana u slivu rijeke Usore.

 

Naime, tri susjedne općine Tešanj, Dobo Jug i Usora su već ranije potpisale Sporazum o projektovanju i izgradnji zajedničkom centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a sada formalizuju aktivnosti u području saradnje na projektovanju kanalizacione mreže. Općina Tešanj se nalazi u završnoj fazi izrade Idejnog projekta primarnih kanalizacionih kolektora i trenutno je aktuelno projektovanje dijela kolektora BII koji prolazi područjem dijela općine Usora. U tom smislu je dogovoreno da se ostavi tehnička mogućnost priključka dijela općine Usora (Žabljak) na glavni primarni kolektor BII. Doc.dr. Ismar Alagić je obaviješten da će predstavnici općine Usora dati saglasnost na izvođenje geodetskog snimanja trase primarnih kolektora koji prolaze područjem općine Usora.

U drugom dijelu sastanka pridružio se i Anto Čičak, Načelnik općine Usora koji je dao punu podršku međuopćinskoj saradnji u području rješavanja otpadnih voda sa navedenog područja.

Preuzeto sa: http://www.opcina-tesanj.ba/

Share |