prirodna nesrećaNa temelju članka 134. stavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 39/03, 22/06 i 43/10), članka 31. točka 3. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika Civilne zaštite («Službene novine Federacije BiH», br.77/06 i 5/07) kao i Zaključaka Općinskog stožera Civilne zaštite Usora od 13.05.2019. godine, Općinski načelnik d o n o s i :

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE NESRE

     
   

 

1.Stanje prirodne nesreće proglašava se za cjelokupno područje Općine Usora, koju je zahvatila poplava usljed obilnih kišnih padavina, a što je dovelo do izlijevanja rijeke Usore, kao i više rječica na području Općine Usora, čime je ugroženo ve desetaka ljudi, njihova materijalna dobra, gospodarski subjekti, te prekinute i otežane cestovne komunikacije.

 

2. Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara određujem:

       

  • da svi organi uprave i upravne organizacije, javni pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Općinskom stožeru civilne zaštite sve raspoložive resurse koji će se po planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženom području,
  • prioritetno se angažiraju svi radni strojevi i mehanizaciju fizičkih i pravnih osoba koji su nužni za poduzimanje mjera zaštite i spašavanja;
  • izvršiti mobilizaciju Jedinice civilne zaštite opće namjene, a po potrebi i građana radi izvršenja zadataka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i pružanja pomoći na ugroženom području,
  • za sve organe uprave i upravne organizacije uvodi se neprekidno dežurstvo i po potrebi radna obveza, radi izvršenja naredbi Općinskog stožera civilne zaštite, u skladu sa važećim propisima,
  • narediti JKP Usoraosiguravanje i distribuciju pitke vode na područjima gdje dostava iste bude nužna;
  • angažirati mehanizaciju drugih gospodarskih subjekata i JKP-a na raščišćavanju i osiguravanju komunikacije na cestama gdje to bude nužno;
  • DZ Usora i HP će osigurati potrebne timove i koordinaciju sa Bolnicom Tešanj na zdravstvenom zbrinjavanju oboljelih i prevenciji epidemije;
  • Veterinarskoj stanici naložen je stalni monitoring i zdravsteno zbrinjavanje stočnog fonda u poplavljenom području, tijekom i nakon poplava;
  • Crveni križ Usora da stavi na raspolaganje ljudske i materijalne resurse u funkciji zbrinjavanja ublažavanja posljedica evakuiranih građana i
  • svi troškovi koji proizu tijekom provenja akcije zaštite i spašavanja će se pokriti iz Proračuna općine, planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz drugih namjenskih izvora.

     

3. Za rukovenje svim akcijama zaštite i spašavanja određujem Općinski stožer civilne zaštite Usora.

 

4. Odluka o stanju prirodne i druge nesreće stupa na snagu ODMAH i važi do proglenja prestanka stanja prirodne i druge nesreće.

        

Zapovjednik Općinskog stožera

Civilne zaštite općine Usora

Zvonimir Anđelić

    

     

Share |