IMG 0530Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 49/05), članka 41. Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora broj: 5/17), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 2/18, 4/18 i 10/18) i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos, broj: 02-34-51/19 od 04.04.2019. godine, Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Općini Usora
     
     

 

Raspisuje se javni oglas za popunu slijedećih radnih mjesta:

  1. Viši Referent – tajnik/ca načelnika, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,
  1. Referent za građanska stanja – matičar, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.
    

Opis poslova za poziciju broj 1. 

- obavlja poslove i zadatke koji se odnose na informiranje javnosti iz djelokruga rada Načelnika;
- obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika;
- koordinira rad sa strankama, službama i gostima;
- preuzima poštu sa protokola, dostavlja je Načelniku i otprema poštu Načelnika;
- odgovoran je za uporabu i čuvanje pečata;
- obavlja poslove telefoniste i poslove faksiranja službenih akata za potrebe Načelnika i
   Kabineta;
- obavlja daktilografske poslove za potrebe Načelnika;
- vrši usluživanje gostiju kod Načelnika;
- sa Načelnikom općine razmatra dnevne obaveze i sastanke, te mu priprema materijale,
dokumente i podatke za sastanke;
- vrši poslove za potrebe Načelnika koji se odnose na pripreme i ostvarivanje kontakata sa
gostima, poslove u vezi dolaska pojedinaca i grupa iz zemlje i inozemstva, priprema protokole
posjeta stranih i domaćih delegacija, gospodarskih delegacija, programe posjeta drugim
gradovima i državama sa primjerima dobre prakse lokalne samouprave;
- upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže
poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema;
- odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova
- vrši i druge poslove po nalogu Načelnika.

 

 Opis poslova za poziciju broj 2. 

- vrši upise u MKR,MKV,MKU i MK državljana;
- sačinjava izvode iz MKR, MKV,MKU, kao i uvjerenja o državljanstvu;
- vodi registre MKR,MKV,MKU, za svako naseljeno mjesto;
- vodi registar- evidenciju o izdatim izvodima iz matičnih knjiga (MKR,MKV,MKU
i državljanstva);
- izdaje potvrde o slobodnom bračnom stanju;
- nazoči sklapanju brakova;
- čuva matične knjige;
- vrši odlaganje i arhiviranje registarske građe;
- vodi duplikate matičnih knjiga i predaje ih nadležnoj Policijskoj upravi;
- sačinjava izvješća za statistiku, sud, matične urede;
- vrši dostavu odnosno verifikaciju podataka iz knjige državljana i matičnih knjiga
   rođenih prema MUP i Ambasadama BiH (elektronskim putem) kod izdavanja
   biometrijskih putovnica i osobnih iskaznica;
- vrši ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa i izjava i izdaje kućne liste;
- dostavlja izvješća o radu;
- odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

 

Opći uvjeti:

Svi kandidati su dužni ispuniti opće uvjete propisane člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultata disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno da nije obuhvaćen članom IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine). 

Posebni uvjeti za poziciju 1. 

- SSS IV stupanj stručne spreme,
- najmanje deset (10 ) mjeseci radnog staža,
- položen stručni ispit ,
- poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uvjeti za poziciju 2. 

- SSS IV stupanj stručne spreme, opća gimnazija, upravna ili druga škola društvenog
smjera,
- najmanje deset (10) mjeseci radnog staža,
- položen stručni ispit,
- položen poseban ispit za matičara
- poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na javni oglas za poziciju broj 1. i 2. potrebno je dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije)

- Potpisan obrazac prijave na naznačeno radno mjesto koja je sastavni dio ovog oglasa,
- Dokaz o stručnoj spremi,
- Kopiju cipsove osobne iskaznice,
- Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije
   otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u
   F BiH, odnosno BIH,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava BiH
- Potvrda ili uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja srednje škole,
- Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave (kandidati koji nemaju položen
stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti ispit najkasnije u roku od šest
mjeseci od dana prijema u radni odnos),
- Dokaz o položenom posebnom ispitu za matičara samo za poziciju 2 (kandidati koji nemaju
položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti ispit najkasnije u roku
od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos),
- Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti bit će dužni dostaviti izabrani kandidat prije
stupanja na rad, kao i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
postupak ne starije od 3 mjeseca.

      

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave u dnevnom listu.

      

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj kuverti putem pošte, preporučeno ili predavanjem na protokol Općine Usora na adresu: 

Općina Usora

Općinski načelnik

Sivša b.b.

74230 Usora

Sa naznakom: “Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Općini Usora „NE OTVARATI“

       

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

    

   

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

     

   

     

Tekst Javnog oglasa

     

    

Share |