IMG 0530Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik Općine Usora” broj:5/17) i članka 4. Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Općini Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj:13/18) , Općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv
za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport
     
     

 

I – UVOD

Sredstva za sufinanciranje programa se dodjeljuju u skladu sa Odlukom o načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Općini Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj:13/18), a sukladno Odluci o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.

Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Proračunu Općine Usora je predviđen u ukupnom iznosu od 14.000,00 KM.

 

II– PRAVO SUDJELOVANJA I PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Pravo sudjelovanja i podnošenja prijava na ovaj Javni poziv za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu imaju udruge i fondacije koje su registrirane do dana raspisivanja natječaja i imaju sjedište na području Općine Usora.

 

III ODABIR PROGRAMA VRŠIT ĆE SE ZA SLJEDEĆE NAMJENE

Sredstva planirana Proračunom Općine raspodjeljuju se prvenstveno udrugama i fondacijama čiji je program i projekat usmjeren na realizaciju promocije Općine.

     

IV – PRIJAVA NA JAVNI POZIV SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM

Prijavu na objavljeni Javni poziv aplikanti podnose Povjerenstvu na aplikacijskom obrascu pripremljenom za ovu namjenu

 

VI – DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
 
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete postavljene u ovom Javnom pozivu, svoje projekte sa prijavom koju mogu dobiti na protokolu Općine Usora ili na web stranici Općine www.usora.com, trebaju dostaviti na adresu:
 
 
Općina Usora
Sivša bb
74230 Usora.
 
Na kuverti je potrebno naznačiti : 
 
“Za Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport” sa naznakom ne otvaraj.
 
  
Javni poziv ostaje otvoren od 18.02.2019. godine do 19.03.2019. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore.
 
Prijave se mogu predati na protokol Općine Usora ili putem pošte zaključno sa 19.03. 2019. godine.
     
     
 
Share |