IMG 0530Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik općine Usora” broj:5/17) i članka 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Općini Usora (“Službeni glasnik općine Usora” broj:11/18) , Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV
za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije
        
I – UVOD
    
Sredstva za sufinaciranje programa se dodjeljuju u skladu sa Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Općini Usora (“Službeni glasnik općine Usora” broj:11/18), a sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2019.godinu.
       
Transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije u Proračunu Općine Usora je predviđen u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM.
        
II - ODABIR PROGRAMA VRŠIT ĆE SE ZA SLJEDEĆE NAMJENE
     
1.sufinanciranje projekata kulturnih djelatnosti i manifestacija kao što su kulturne manifestacije dužeg trajanja općinskog i višeg ranga.
2.predstavljanje Općine Usora i Bosne i Hercegovine na gostovanjima,
3.manifestacije upoznavanja različitih kultura sa ciljem razvijanja prijateljstva, poštovanja i tolerancije između različitih kultura.
4.izložbe..
5.književno, likovno i glazbeno stvaralaštvo.
6.izdavačka djelatnost.
7.unaprjeđivanje glazbene kulture.
8.koncerti.
9.zaštita kulturne baštine.
10.razvoj zavičajne zbirke i muzejska djelatnost. drugi sadržaji od značaja za razvoj kulture na području Općine Usora. 
       
III– PRAVO SUDJELOVANJA I PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV
       
Pravo sudjelovanja i podnošenja prijava na ovaj Javni poziv za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije imaju udruge iz oblasti kulture, ustanove, institucije i mjesne zajednice sa područja Općine Usora, koje će predlagati isključivo programe iz kulture na temelju programa koji se provode u interesu i na području Općine Usora
       
Svi aplikanti iz oblasti kulture koja imaju namjeru aplicirati za dodjelu sredstava trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
-      da je nositelj projekta, odnosno podnositelj aplikacije registriran u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima      najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije objave Javnog poziva, te da blagovremeno izvršava obveze u skladu sa    člankom 33. Zakona o udrugama i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/02),
-      da ima sjedište na području Općine Usora,
-      da je zahtjev podnio ovlašteni predstavnik,
-      da ima osigurane tehničke uvjete za realizaciju programskih aktivnosti,
-      da ima dokazanu sposobnost za realiziranje aktivnosti iz oblasti kulture,
-      da ima usvojen Program rada za tekuću godinu,
-      da ima financijski plan za tekuću godinu,
-      da ima financijsko izvješće za prethodnu godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha ovjeren od FIA.
-      da je ispoljena racionalnost u korištenju ranije dodijeljenih sredstava i da su proračunska sredstva uredno i na vrijeme pravdana.
       
       
Prijavu na objavljeni Javni poziv aplikanti podnose Povjerenstvu na aplikacijskom obrascu pripremljenom za ovu namjenu. Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete postavljene u ovom javnom pozivu, svoje projekte sa prijavom koju mogu dobiti na protokolu Općine Usora ili na web stranici Općine www.usora.com, trebaju dostaviti na adresu:
 
Općina Usora
Sivša bb
74230 Usora.
 
Na kuverti je potrebno naznačiti :
 
“Za Javni poziv  za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije” sa naznakom ne otvaraj.
 
Javni poziv ostaje otvoren od 18.02.2019. godine do 19.03.2019. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore.                  
                           
Prijave se mogu predati na protokol Općine Usora ili putem pošte zaključno sa 19.03. 2019. godine
     
     
     
     


Share |