harnmonizacijaPozivaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini novog premjera, Omanjska, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ove najave u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH (počev od dana 14.01.2019. godine) podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

         

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarsku općinu koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru “Projekta registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokaznom dokumentacijom, moguća je u zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Tešnju na adresi Bukva br. 8 (Krndija), svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na nekretninama (Posjedovi list, Rješenje o nasljeđivanju, Ugovor o poklonu, Kupoprodajni ugovor, Odluke organa uprave, Sudske presure i sl.) dostavljati podneskom u dva primjerka, isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji, lično ili putem pošte na adresu Općinskog suda u Tešnju.                                              

Za sve eventualne nejasnoće obratiti se Službi za katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam općine Usora, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

     

POZIV

    

Share |