Koridor Vc - objava dokumentacije po zahtjevu EBRD
PDF Print E-mail

VcU skladu sa zahtjevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), JP Autoceste FBiH u svrhu upoznavanja i pozivanja javnosti objavljuje sljedeće dokumente:

1. Okvir za otkup i presenjenje zemljišta za Koridor Vc

2. Obilaznica oko Doboja u Federaciji BiH – netehnički sažetak

3. Obilaznica oko Doboja u Federaciji – Plan uključivanja zainteresiranih strana 

       

 

Plan uključivanja zainteresiranih strana je urađen radi ispunjenja uvjeta EBRD u pogledu uključivanja zainteresiranih strana, objavljivanja informacija i javnih konsultacija i biće proveden od strane JP Autoceste. Svrha Plana jeste da predstavi način na koji JP Autoceste i njihovi izvođači namjeravaju komunicirati sa licima koja mogu biti pod utjecajem projekta ili zainteresirana za projekat, kao i da opiše mehanizam rješavanja žalbi uloženih u vezi projekta. Plan će biti periodično ažuriran, u skladu sa novim informacijama koje se budu javljale na projektu, primjera radi, odabir izvođača i vremenski raspored građenja. 

Javno preduzeće Autoceste FBiH (JPAC) namjerava da izgradi 8,5 km dugu dionicu autoceste Koridoru Vc, između Putnikovog Brda (međuentitetska granice) i Medakova. JPAC su akcionarsko društvo u potpunom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH).        

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razmatra da obezbijedi finansiranje kroz odobravanje suvjerenog kredita Bosni i Hercegovini u iznosu do 230 miliona eura koje će koristiti JP Autoceste FBiH i Autoputevi Republike Srpske (ARS). Zajam će biti garantiran od strane države Bosne i Hercegovine (BiH) sa povratnom garancijom od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Trans-evropski koridor Vc predstavlja glavnu transportnu rutu u BiH od sjevera ka jugu. Povezuje Budimpeštu (Mađarska) sa jadranskom lukom Ploče (Hrvatska). Unutar BiH, ukupna dužina Koridora Vc je oko 335 km. Projektno područje se nalazi na sjeveru zemlje i dio je 288 km duge dionice koja prolazi kroz Federaciju BiH. Projekat je od velikog značaja za povezivanje sa dionicama Koridora Vc u Republici Srpskoj, kao i sa južnim dijelovima FBiH. Projekat će doprinijeti povećanju kapaciteta saobraćaja i smanjenju saobraćajnog opterećenja na postojećoj mreži regionalnih cesta.


Share |