IMG 0530Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik Općine Usora” broj 5/17), Odluke o likvidaciji i prodaji osnovnih sredstava i sitnog inventara broj: 02-14-598/18 od 31.08.2018. godine, Odluke broj: 103-08/18 od 28.08.2018. godine i odluke broj:02-14-585/18 od 23.08.2018. godine Općinski načelnik raspisuje:
    
JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora
      
     
Raspisuje se Javni oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora postupkom neposredne pogodbe – licitaciji za prodaju sredstava u vlasništvu općine Usora. Popis sredstava koja su predmet prodaje (računalna oprema, radijatori i cijevi grijanja, prozori i vrata, agregat i cisterne za lož ulje) kao i sve ostale informacije možete pogledati u tekstu Javnog oglasa na poveznici ispod.
   
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u općinskoj Sali, u zgradi općinske uprave Općine Usora, dana 11.09.2018.godine, sa početkom u 13:00 sati.
     
Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje – licitaciju je do 11.09.2018.godine u                       
12:00 sati, na protokolu Općine Usora, .
      
Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol općine Usora, sa naznakom:
OPĆINA USORA
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja- licitacije
„ne otvaraj“
     
Na poleđini kuverte obvezno je naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ukoliko ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priloženi dokazi i isprave iz točke 8. ovoga oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
    
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, a uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
    
Općina Usora ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj javni oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja – licitacije.
      
Sve dodatne informacije u svezi sa predmetom javnog nadmetanja – licitaciji mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije, Općina Usora, Sivša bb, svakim radnim danom, u vremenu od 8 do 12 sati ili na broj telefona 032/893-479, od dana objavljivanja javnog oglasa pa do dana i roka za dostavljanje prijava.
    
     
     
     

    

Share |