IMG 0530Na temelju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2018. godinu donesenog od strane Općinskog vijeća općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/18) i članka 107. Statuta općine UsoraSlužbeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik  raspisuje:

 
J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja
za razvoj gospodarstva u 2018. godini
    
     

Pozivaju se osobe mlađe od 40 godina i žene bez starosnog ograničenja da podnesu Zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za razvoj gospodarstva za 2018. godinu u skladu sa Programom poticaja za razvoj gospodarstva u 2018. godini. Programom su predviđeni poticaji u obliku dodjele grant sredstava fizičkim i pravnim osobama i to za osobe mlađe od 40. godina života i za žene bez obzira na starosnu dob koji izvrše registraciju novog gospodarskog subjekta. 

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava u skladu sa Programom mogu ostvariti slijedeći korisnici:

  • Osobe mlađe od 40. godina i žene bez starosnog ograničenja;
  • Koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Usora u trajanju najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije objave Javnog poziva;
  • Koji nisu u prošlih 12 (dvanaest) mjeseci bili vlasnici drugog gospodarskog subjekta iste ili slične djelatnosti (isto se odnosi i na supružnike i članove kućanstvu. 
  • Koji su na teritoriji općine Usora registririrali subjekt malog gospodarstva, definiran po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, a koji se nalazi u većinskom privatnom vlasništvu korisnika, i to nakon zatvaranja roka za podnošenje prijava po Programu za prethodnu godinu, odnosno od 25.09.2017. godine do dana zatvaranja Javnog poziva po Programu poticaja za razvoj gospodarstva u 2018. godini, odnosno do 11.10.2018. godine, te koji imaju najmanje 1 (jednog) uposlenog na neodređeno vrijeme;
  • Koji blagovremeno, u roku propisanim Javnim pozivom podnesu Zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterije propisane Programom;

 

Pravo učešća nemaju osobe koje po kriteriju javnih prihoda imaju neizmirena dugovanja prema općini Usora.

Maksimalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva je 4.000,00 KM.

Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Obrazac zahtjeva ili ga može preuzeti sa općinske web stranice www.usora.com

Uz zahtjev je potrebno priložiti: preslik osobne iskaznice, preslik Rješenja o registraciji obrta ili izvod iz sudskog registra (za pravne osobe), ovjerenu listu članova zajedničkog kućanstva, dokaz o radnom statusu punoljetnih članova kućanstva (Uvjerenje o neuposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, kopija mirovinskog čeka, ostalo) i dokaz da aplikant nema neizmirena dugovanja prema općini Usora.

 Zahtjevi se podnose počev od 11.07.2018. godine do 11.10.2018. godine

      

Tekst Javnog poziva

PROGRAM

Obrazac Zahtjeva

    

    


Share |