balkana 001Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem Jedinice za implementaciju projekata- PIU Šumarstva i Poljoprivrede u saradnji sa općinom Usora poziva kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu Radova na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Usora koji uključuju Sanaciju lokalnog puta Bratići-Avgustinovići, MZ Srednja Omanjska i prometnice Ivići-Gaše-Crkveni put, MZ Žabljak.

          

      

Bosna i Hercegovina je dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta hitnog oporavka od poplava, a dio sredstava je namijenjen plaćanjima predviđenim ovim ugovorima za Radovi na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Usora.

Ovom prilikom se sprovodi nacionalno javno nadmetanje kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke(“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa. 

Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena od 9:00 do 15:00 sati na adresi navedenoj dolje. 

Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu kupiti cjelokupan paket konkursne dokumentacije kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- PIU Šumarstva i Poljoprivrede, nakon podnošenja pisanog zahtjeva na dolje navedenu adresu i uplate proviziju koja se ne može refundirati u iznosu od 50,00 KM. Metod plaćanja biće direktni depozit na račun:

       

Banka: Sberbank BH, Sarajevo
Naziv: Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PIU šumarstva i poljoprivrede
Racun br.: 1401011020000720
Navesti: Tender br: BA-FERP-5529BOS-NCB-W-18-2.B.7.6

      

Ponude se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 11. srpnja 2018. godine u 11:00 sati. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dolje navedenoj adresi 11. jula 2018. godine u 11:15 sati.

Uz ponudu obavezno se prilaže Izjava o ozbiljnosti ponude.

 

Gore pomenuta adresa:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva /
Jedinica za implementaciju projekata – PIU Šumarstva i Poljoprivrede
Trampina 4, 1. kat.
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 552 452
Fax: +387 33 552 450
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
     
     
Share |