IMG 0530Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Radio Usora" d.o.o. Usora.

1. Javno poduzeće "Radio Usora" d.o.o. Usora:

- Predsjednik Nadzornog odbora - 1 (jedan) izvršitelj

- član Nadzornog odbora - 2 (dva) izvršitelja

     

Mandat Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanju u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili poštom, preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za izbor kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Radio Usora" d.o.o. Usora
Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora

sa naznakom:

Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Radio Usora" d.o.o. Usora
- NE OTVARATI -

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479.

     

Tekst javnog oglasa

     

    

Share |