oglas1Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine  („Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br. 17/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Usora o uvjetima i načinu prodaje nekretnina, br. 01-05-193/18 od 04.06.2018. godine, Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:

 J A V N I   N A T J E ČA J
  o uvjetima i načinu prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Usora
     

 

Predmet ovog natječaja su nekretnine koje se nalaze u obuhvatu Urbanističkog plana dijela naseljenog mjesta Žabljak, radi izgradnje objekata poslovne namjene i to: 
 
- nekretnina k.č. broj 297/5, Njiva 3. klase u površini P=536,00 m2 i nekretnina k.č. broj 310/2, Njiva 2. klase u površini P=93,00 m2, upisane u PL broj 500, KO Tešanjka, vlasništvo općine Usora. 
 
oglas2
 
Postupak provođenje javnog nadmetanja – licitacije radi prodaje nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Usora će provesti Povjerenstvo, imenovano od strane Općinskog vijeća Općine Usora.
 
  
Početna prodajna cijena za nekretnine iznosi 25,00 KM/m2
    

Prijave se predaju u zatvorenoj kuverti, osobno ili poštom na adresu: 

OPĆINAUSORA 
Povjerenstvo za provođenje licitacije radi prodajene kretnine u vlasništvu Općine Usora
sa naznakom:

«Prijava na javni natječaj za prodaju nekretnine k.č.broj 297/5 i k.č. broj 310/2, u vlasništvu Općine Usora»
uz napomenu ''NE OTVARATI''
 
Zadnji dan dostavljanja prijave je 25.06.2017. godine do 12:00 sati.
    
Javno otvaranje pristiglih ponuda i postupak licitacije će se održati u sali Općinskog vijeća Općine Usora, dana 25.06.2017.godineu 14:00 sati.
 

Tekst Javnog natječaja


Share |