lugovi-trava-kosidbaOpćinski načelnik općine Usora raspisuje Javni natječaj za dodjelu na privremeno korištenje zemljišta državne svojine u svrhu košnje trave u 2018. godini, u ukupnoj površini od 92.848 m2 i to katastarskih čestica naznačenih kao:
         
a) k.č. broj 4173/1 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 92157 m²;
b) k.č. broj 4173/6 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 691 m².
       
Sve upisane u posjedovni list broj: 243 za katastarsku općinu Omanjska.
 

        
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno sa 29.05.2018. godine.

      
      
Share |