kupoprodaja ivici1Jelah, 20.04.2018. - Na temelju Odluke o davanju suglasnosti na kupnju zemljišta Općinskog vijeća Usora broj: 01-05-103/18 od 30.03.2018. godine i Zaključka broj: 01-05-90/18 od 30.03.2018. godine zaključen je dana 20.04.2018. godine u Notarskom uredu Elvire Medarić u Jelahu Ugovor o kupoprodaji nekretnina broj: OPU-IP: 308/2018  između prodavaca suvlasnika-suposjednika  nekretnina Ivić (Filipa) Marijom, rođ. Katić, Ivić (Pave) Josipom, Ivić (Pavo) Marinkom, Ivić (Pave) Biljanom i Papić (Pave) Mirom i Općine Usora kao kupca nekretnina, zastupane po Općinskom načelniku Zvonimiru Anđeliću. Predmetne  nekretnine Općina Usora  kupuju  za potrebe izgradnje sportske dvorane u Žabljaku.


Općina Usora je već pokrenula postupak ugovaranja izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekta od javnog intersa, koji će biti u funkciji svih građana Općine Usora, a kupovina zemljišta u površini 1791,20 m² bila je nužna za formiranje građevinske parcele, u gabaritima potrebnim za sportsku dvoranu. Ukupna kupoprodajna cijena iznosi 39.406,40 KM.

kupoprodaja ivici2  kupoprodaja ivici3  kupoprodaja ivici4

Share |