IMG 0530Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08 i 22/09), članka 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 12/03 i 34/03) i članka 26. Statuta JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/17) Nadzorni odbor JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora na redovitoj sjednici, održanoj 09.03.2018. godine raspisuje: 

JAVNI NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja JP “Radio Usora” d.o.o. –  1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, mandatno razdoblje 4 (četiri) godine

Opis poslova:

 • predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Poduzeće,
 • organizira i rukovodi procesom rada i samostalno donosi odluke,
 • utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku,
 • zaključuje ugovore i poduzima i druge pravne radnje, zastupa Poduzeće pred sudovima i drugim organima i u odnosima sa trećim licima,
 • odgovara osnivaču za zakonitost rada Poduzeća,
 • poduzima radnje vezano za registraciju Poduzeća,
 • izvještava Nadzorni odbor poduzeća,
 • donosi potrebne odluke i opće akte poduzeća i
 • odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa.

    

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 • VSS ili VŠS društvenog smjera,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti poduzeća i upućenost u sadržaj i način rada tijela upravljanja privrednih društava (provjerit će se putem intervjua),
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit za minimalno „B“ kategoriju i 
 • da ponudi plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje     

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu: 

NADZORNI ODBOR JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora,

(Protokol općine Usora),

ulica Sivša bb,

74230 Usora, sa naznakom:

«PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA RAVNATELJA JP „RADIO USORA“ d.o.o. USORA – NE OTVARAJ».

Natječajno povjerenstvo će uz poštivanje načela utvrđenih Zakonom utvrditi rang listu kandidata i proslijediti Nadzornom odboru Društva radi potvrđivanja konačne liste kandidata, odnosno donošenja odluke o izboru i imenovanju ravnatelja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od tri (3) dana od zatvaranja natječaja neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: Javnog poduzeća „Radio Usora“ d.o.o. Usora, web stranici općine Usora www.usora.com, Oglasnoj ploči Općine, Službenim novinama FBiH i „Dnevnom listu“. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, računajući od dana objave u novinama u kojima je posljednje objavljen. Rok za podnošenje prijava je 05.04.2018. godine.


Tekst javnog natječaja

     

   

    

Share |