jpNa temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Usora broj: 52-02/18 od 26.02.2018. godine i Rješenja ravnatelja Doma zdravlja Usora o imenovanju Povjerenstva za ponovnu provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja–licitacije za prodaju rabljene zubarske opreme broj: 53-02/18 od 26.02.2018. godine, Povjerenstvo za ponovnu provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije objavljuje:

DRUGI JAVNI  POZIV
za prodaju rabljene zubarske opreme u vlasništvu Doma zdravlja Usora
putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije
     
     
    

Predmet prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije je rabljena zubarska oprema  u kompletu koja je vlasništvo Doma zdravlja Usora:

1. ZUBARSKI APARAT LINEA ESSE START – 1 kom

2. TURBINA ALEGRA TE-98 LED G3 – 1 kom

3. KOLENJAK ALEGRA WE-56 LED G – 1 kom

4. KOMPRESOR EXTREM 24/150 SHARK – 1 kom

       

Otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje-licitacija za opremu iz točke 1. ovog Javnog poziva održat će se dana 15.03.2018. godine (četvrtak), u zgradi Centralnog objekta Doma zdravlja Usora, na adresi Srednja Omanjska b.b., Usora, s početkom u 13.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj i neprovidnoj kuverti, s imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će pisati sljedeće: "Ponuda za prodaju rabljene zubarske opreme putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije – ne otvarati". Ponuda se dostavlja na adresu Dom zdravlja Usora, Povjerenstvo za provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, Srednja Omanjska b.b., 74 230 Usora, osobno ili preporučenom poštom do 15.03.2018. godine do 12.00 sati.

    

Tekst Javnog poziva

     

     

Share |