deratizacijaNa temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/97), članka 62. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i članka 108. Statuta općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora”, broj 2/08) Općinski načelnik donosi:

 N A R E D B U
o provođenju preventivne sistematske deratizacije na području općine Usora
jesenja faza 2017. godine


 Članak 1.

Preventivna sistematska deratizacija na području općine Usora provest će se u razdoblju od 06.11.2017. godine do 07.11.2017. godine.

 Članak 2.

Deratizaciju će sprovesti JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica uz angažiranje Higijensko - epidemiološke službe Doma zdravlja Usora i o tome će se sačiniti poseban ugovor.

 Članak 3.

Prva grupa:

Preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:

 1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom,
 2. Obale površinskih vodotoka u prigradskim – gušće naseljenim mjestima,
 3. Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,
 4. Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,
 5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,
 6. Javne ustanove administrativnog karaktera,
 7. Individualne zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama naselja,
 8. Nezvančne deponije i smetljišta
 9. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,     
 10. Zvanične deponije


Druga grupa:

 1. Objekti i površine javnih poduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih osoba ukčjučijući i sve uslužne djelatnosti,
 2. Stacionarni objekti i sredstva javnog prometa,
 3. Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće uporabe (korisnici i vlasnici istih)
 4. Objekti za pružanje usluga javne higijene  i
 5. Zajednički prostori stambenih zgrada( podrumi i tavani).

Članak 4.

Troškovi provođenja akcije u objektima i površinama prve grupe iz članka 3. (osim pod tačkama 9. i 10.) padaju na teret proračuna Kantona i Općine.

Troškovi provođenja akcije na površinama i objektima druge grupe iz članka 3. kao i objekti i površine iz prve grupe točke 9. i 10. snose subjekti koji njima upravljaju.

Članak 5.

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Usora” i Radio postaji “Usora”.

OPĆINSKI NAČELNIK

 


Share |