fondUpravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donio je odluku o raspisivanju Javnog natječaja za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2017. godinu. Odluka broj: UO-01-3-8-9-3/2017 je od 10.10.2017. godine.  Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.10.2017. godine do 16h. 

     

     

      

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

    

LOT 1. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH

LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH

LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša

LOT 4. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka

LOT 5. Projekti zaštite prirode

LOT 6. Projekti zaštite i remedijacije tla

LOT 7. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica

LOT 8. Projekti zaštite zraka

LOT 9. Projekti upravljanja otpadom

LOT 10. Unaprijeđenje korištenja energije

      

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

      

Share |