img 9648 Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

VIII. (osmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 30.06.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine UsoraD N E V N I  R E D 

 1. Usvajanje Zapisnika sa sedme redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Obraćanje načelnika
 4. Nacrt Programa poticaja za obitelji sa troje i više djece na području Općine Usora;
 5. Prijedlog Odluke o obliku i sadržaju vijećničke iskaznice;
 6. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Usora;
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini;
 8. Prijedlog Odluke o objavljivanju ponovljenog Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora;
 9. Prijedlog Rješenja o preuzimanju od ranijeg korisnika neizgrađenog građevinskog zemljišta bez naknade;
 10. Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 23.02.2017. godine do 20.06.2017. godine;
 11. Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji;
 12. Informacija o završetku osnovne i srednje škole na području Općine Usora;
    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala


Share |