harnmonizacijaNa temelju članka 47. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14 i 4/16), Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, kao nositelj pripreme u postupku donošenja Urbanističkog plana dijela naseljenog mjesta Žabljak za razdoblje od 15 godina (2013. -2028.g), donosi s l i j e d e ć u:
 

 O B A V I J E S T

    
     
Obavještavaju se svi građani da, kako je u tijeku izrada Urbanističkog plana dijela naseljenog mjesta Žabljak za razdoblje od 15 godina (2013. -2028.g), (u daljenjem tekstu: Plana) i kako je Općinsko vijeće usvojilo nacrt istog, Zaključak broj 01-05-211/17 od 05.06.2017. godine,  njegov skraćeni prikaz će biti izložen na javni uvid u prostorijama Mjesne zajednice Žabljak, kao i u sjedištu Općine Usora, i to u periodu od 08.06.2017.g. do 10.07.2017.g. , u vremenu od 10,30 do 14,00 sati.
 
Pozivaju se svi građani, pravne i fizičke osobe, javna poduzeća, institucije, ustanove i nevladine organizacije, a prvenstveno vlasnici zemljišta i zakoniti korisnici prostora koji je u obuhvatu Plana, da mogu, do isteka roka javnog izlaganja, dostaviti Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, u pismenoj formi mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt Plana.
Sve detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formuliranju primjedbi građani mogu dobiti u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam.
 
Pored javnog izlaganja, o nacrtu Plana će se održati javna rasprava u četvrtak, 29.06.2017. godine, sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog Vijeća Općine Usora, na koju se pozivaju sve osobe iz točke II. Obavijesti, da se uključe u javnu raspravu i daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe, usmeno na zapisnik ili naknadno dostavljenjem u pismenoj formi.
Također, i Mjesna zajednica Žabljka može održati javne rasprave na razini Vijeća ili Zbora MZ, o čijem datumu, vremenu i mjestu održavanja Mjesna zajednica će posebnim aktom obavijestiti sve osobe iz točke II. Obavijesti, kao i Službu za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam, radi sudjelovanja stručnih osoba iz Službe. 
 
Po održanoj usmenoj raspravi, Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, kao nositelj pripreme će zauzeti stav u pogledu dostavljenih primjedbi, sugestija, mišljenja i iste dostaviti nositelju izrade Plana, koji će izvršiti izmjene u nacrtu Plana, sukladno prihvaćenim primjedbama, nakon čega se utvrđuje Prijedlog Prostornog plana Općine Usora, i isti upućuje Općinskom vijeću na usvajanje.
    
     
Share |