ee1Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od adaptacije javnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu ostvarenja energetske efikasnosti koji općenito obuhvataju arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Implementacija mjera energetske efikasnosti u okviru Projekta sastoji se između ostalog od: zamjene otvora (vrata i prozora) (cca 1601m2, 298 komada), termo izolacije fasade (cca 6321 m2) i ugradnju termostatskih ventila (cca 290 komada).

    

Bosna i Hercegovina
Projekat  energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini 
Broj zajma/ broj kredita / broj donacije: Broj kredita 5393-BA; br.  5538-BA
 
Naziv ugovora:  Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima: O.Š. „Ivana fra Frane Jukića“ Usora, O.Š. „21.mart“ Doboj Jug, O.Š. „Vareš Majdan“ Vareš, Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići, O.Š. „15.april“ Kakanj
BEEP-P143580-NCB-36-W-16-FBIH

  1. Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Federacija Bosne i Hercegovine je kroz Ugovor o sufinansiranju sa zajmoprimcem, dobila sredstava Svjetske banke za potrebe finansiranja projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” i namjerava upotrijebiti dio sredstava za plaćanja predviđena prema ugovoru za nabavku radova za: Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima O.Š. „Ivana fra Frane Jukića“ Usora, O.Š. „21.mart“ Doboj Jug, O.Š. „Vareš Majdan“ Vareš, Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići, O.Š. „15.april“ Kakanj.

Zeničko-dobojski Kanton namjerava  da aplicira za kreditna sredstva kod  Federalnog ministarstva finansija namijenjena za Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, i namjerava koristiti ta sredstava za plaćanje ugovora za izvođenje građevinskih radova s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na objektima
Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od adaptacije javnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu ostvarenja energetske efikasnosti koji općenito obuhvataju arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Implementacija mjera energetske efikasnosti u okviru Projekta sastoji se između ostalog od: zamjene otvora (vrata i prozora) (cca 1601m2, 298 komada), termo izolacije fasade (cca 6321 m2) i ugradnju termostatskih ventila (cca 290 komada).

 Kvalifikacioni zahtjevi:

  1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza
  1. Minimalan prosječni godišnji obim građevinskih radova u protekle tri (3) godine mora biti minimalno 6.000.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2014 – januar 2017);
  1. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 1.300.000,00 KM u period između 01. janura 2012 i datuma podnošenja zahtjeva. Za gore navedene i druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor u minimalnom iznosu od 830.000,00 KM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i ulaznih vrata); (ii) jedan  (1) ugovor, u minimalnom iznosu od 470.000,00 KM za nabavku i ugradnju fasade;
  1. Proces nabavke će biti izvršen prema procedure Svjetske banke (NCB - National Competitive Bidding) kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke izdanje Januar 2011 (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na adresu navedenu ispod ovog poziva i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena od 9.00h do 15.00h na adresi datoj u daljem tekstu.
  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnim jezicima uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.
  1. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije do 05.06.2017.godine u 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi 05.06.2017.godine u 12.05 h.
  1. Uz ponude se obavezno prilaže bankarska garancija u iznosu od 25.000,00 KM.
  1. Gore pomenuta adresa je:

 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u Bosni i  Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine
Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
(II sprat, soba 210)
Tel: 00387 33 726 511
Fax: 00387 33 726 511

    

    

Share |