Javna rasprava o Nacrtu Odluke o grobljima
PDF Print E-mail

IMG 0530Na temelju članka 93. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/08), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinsko vijeća Usora broj 01-05-180/13 od 25.04.2017. godine, Općinski načelnik upućuje

J A V N I P O Z I V

za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju groblja i njihove prateće infrastrukture na području općine Usora

Općinsko vijeća Usora je Zaključkom broj 01-05-180/13 od 25.04.2017. godine prihvatilo Nacrt Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju groblja i njihove prateće infrastrukture na području općine Usora.

Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Odluke upućuje se u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana.

Organizatori javne rasprave u Općini su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Sukladno Zaključku Općinskog vijeća Nacrt Odluke će se objaviti na web stranicama Općine Usora i biti će dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije, te će se isti dostaviti mjesnim zajednicama, vjerskim zajednicama na području Općine Usora i JKP „Usora“ d.o.o. Sivša.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju groblja i njihove prateće infrastrukture na području općine Usora jeste da se predviđena rješenja u tom Nacrtu Odluke učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, mjesnim i vjerskim zajednicama kako bi se kroz doprinos svih sudionika poboljšao tekst Nacrta Odluke.

Usmeni dio javne rasprave će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora i biti će organizirana kao jedna-glavna javna rasprava u petak, 19. svibnja 2017. godine sa početkom u 16:00 sati.

Obzirom da se radi o veoma važnoj odluci pozivaju se svi zainteresirani subjekti i građani sa područja Općine Usora da se u što većem broju odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Također, svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 24.05.2017. godine.    

Nacrt Odluke postavljen je na oglasnoj ploči Općine Usora i nalazi se na službenoj web stranici općine Usora, te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije.

zakljucak_nacrt_odluke_o_grobljima.pdf Zaključak Općinskog vijeća Usora o prihvatanju Nacrta Odluke o grobljima i provođenju Javne rasprave

javni_poziv_javna_rasprava_odluka_o_grobljima.pdf Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o grobljima

nacrt_odluke_o_grobljima.pdf Nacrt Odluke o grobljima

 

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                  Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.


Share |