IMG 1131Danas kreću radovi na Projektu: ''Uređenje korita bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Usora'', u okviru poduzetničke zone ''Lugovi'', Srednja Omanjska, općina Usora, koji je započet tijekom 2016. godine, a nije do kraja izveden, te je Općina bila u obavezi da ga realizira.

    

     

    

Radi se o dovršetku iskopa odvodnog kanala u dužini 220,00 metara i spajanja sa postojećim vodotokom Lužanjka. Odvodni kanal je neophodno izvesti u cilju sprečavanja plavljenja šireg područja, a poglavito zaštite Poduzetničke zone ''Lugovi'' i naselja Tokići. Proveden je direktni sporazum sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH. Izvođač radova je poduzeće PENAVA-KOP d.o.o. Žabljak – Usora. Ukupna ugovorena cijena iznosi: 2.574,00 KM (slovima: dvijetisućepetstosedamdesetčetiri i 00/100 KM).

     

     

Share |