grantNa temelju tačke IV. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 16/17) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br.: 50/13, 55/13 isp. i 86/13 ), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

ЈАVNI KONKURS
za odabir korisnika grant sheme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)“

    

Predmet Natječaja

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) rаspisuје Javni natječaj za odabir korisnika grant sheme „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)“ kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, podršku procesu uvođenja međunarodnih standarda i sistema kvaliteta, unapređenje znanja i vještina zaposlenih, promociju izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima.

Kroz grant shemu pruža se podrška MSP, koji djeluju u prioritetnim oblastima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila,obuće i kože, obrada plastike, prehrambena industrija, informacione tehnologije) kako bi realizirali: i) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, ii) programe obuke radne snage i iii) unaprijedili pristup tržištu, odnosno promovirali proizvode na tržištima a u cilju podizanja konkurentnosti MSP. 

Korisnici sredstava

Korisnici sredstava grant sheme su privredna društva (d.o.o. i d.d.) shodno Zakonu o poticanju razvoja male privrede, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje  godinu dana, imaju pozitivno poslovanje u 2016. godini, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan 31.03.2017, unutar područja Klasifikacije djelatnosti KDBiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) definiranih u Smjernicama za podnosioce prijava.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak 05.05.2017. godine, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se ne mogu dostaviti lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Sve potrebne podatke možete naći u nastavku.

Javni-konkurs-tekst

Prateća dokumentacija (aplikacijski paket):

Javni konkurs_SMJERNICE

    

    


Share |