fmrpoNa osnovu člana 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ  
za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću    
       

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

  • promoviranje kulture i
  • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Pravo učešća na ovom javnom natječaju imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2017. godini.

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 8.000,00 KM po korisniku. 

Svaki podnosilac zahtjeva, može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni natječaj za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. 

   

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na sljedeću adresu: 

    

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa 
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2 
71000 Sarajevo

    

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Javni konkurs - sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 14. 4. 2017. godine.

    

Tekst javnog natječaja

Prijavni obrazac

    


Share |