1Nakon prve faze realizacije izrade Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja i izvršene analize i sinteze rezultata dosadašnjih geoloških i hidrogeoloških istraživanja u užoj i široj zoni makro lokacije istražnog prostora,na bazi dosegnute razine spoznaja o litološkostratigrafskoj i strukturno-tektonskoj građi stijenskog masiva u užoj i široj zoni lokaliteta istražnog prostora definirane su 3 (tri) pozicije mikro lokacije zone istražnog prostora. Prva istražna mikrolokacija nalazi se u Žabljaku na pravcu ambulanta-tržnica, druga na lokalitetu ‘Lugovi’ desno od lokalne ceste i treća u Ularicama kod nogometnog stadiona.

   

   

U identificiranim zonama mikrolokacija istražnog prostora shodno montan-geološkim, geomorfološkim, prostornim, sigurnosnim i ostalim ograničavajućim faktorima i uvjetima u tim zonama,  identificirane su pozicije trase istražnog reflektivnoseizmičkog profila u cilju identifikacije mikrolokacije za izradu bušotinskog istražno-eksploatacionog vodozahvatnog objekta.
    
2 3 4
 
Cilj reflektivno-seizmičkih istraživanja sa prethodno programiranim parametrima je identifikacija stratigrafskog i strukturno-tektonskog sklopa u 2D presjeku duž trasa reflektivno-seizmičkih profila do dubine zalijeganja do cca 1200 m’, odnosno identifikacija prisustva i prostornog položaja (pravca i kuta zalijeganja na presjeku) slojnih granica (stratigrafija), strukturnih diskontinuiteta u vidu rasjeda i značajnijih pukotinskih sustava (strukturni sklop).
 
U konkretnom slučaju veoma je bitna identifikacija tektoniziranih (zdrobljenih, milotiniziranih, kataklaziranih i sl.) zona, odnosno područja poremećenosti prirodnog strukturnog sklopa u dubljim segmentima stijenskog masiva do dubine zalijeganja od cca 1200 m1, koja posjeduju strukturni sklop stijenskih masa koji omogućava formiranje pukotinske (karstno-pukotinske) izdani podzemne vode, odnosno zona sa tektonski predisponiranom dubinskom cirkulacijom podzemnih voda sa povećanom temperaturom.
   
   
Share |