stipendija1Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, broj: 02-14-2623/17. od 23.02.2017. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

N A T J E Č A J
 za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2016/2017. godinu
    
    
Pravo učešća na natječaju imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
    
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);
d) da su upisali ljetni semestar akademske 2016/2017. godine.
   
    
Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu grada/općine gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu grada/općine, sa naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
   
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
    
    
     
Share |