Tajnik/ca Općinskog vijeća
PDF Print E-mail

dijanakomuskicDijana Katić, dipl.pravnica, tajnica Općinskog vijeća Usora

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

alt  +387 32 899 447
alt  +387 32 893 514

 


Opis poslova:
 • suradnja između vijeća, načelnika, općinskih službi, javnih poduzeća i drugih organa u realizaciji programa rada,
 • koordinira i usmjerava rad službi i vijeća u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada općine i vijeća,
 • osigurava izvršenje poslova po nalogu OV-a i načelnika,
 • upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebitih mjera na rješavanju postojećih problema,
 • daje stručna mišljenja o prednacrtima i nacrtima Statuta, Poslovnika, Odluka i drugih akata koje donosi Vijeće,
 • daje stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti,
 • priprema prečišćene tekstove Odluka i drugih akata koje donosi OV-e,
 • stara se za izvršenje Odluka, Zaključaka i općih akata i s tim u svezi utvrđuje stanje u odgovarajućoj oblasti,
 • uređuje izdavanje službenog glasnika, brošura i drugih informativnih materijala,
 • pomaže predsjedavajućem u pripremanju sjednica OV-a i njegovih radnih tijela,
 • priprema i izrađuje materijale za OV-e,
 • vrši poslove koje mu povjeri predsjedatelj OV-a,
 • priprema i izrađuje materijale za lokalne izbore (biračke spiskove, odluke, rješenja i dr.)
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi općinski načelnik i OV-e,
 • za svoj rad izravnono je odgovoran Općinskom načelniku i OV-u. 
Share |